Home » Rješenja » Virtuelizacija & Cloud » VMware vSphere

VMware vShpere je vodeće softversko rješenje za virtuelizaciju data centara i izgradnju Cloud infastrukture. Kao kompanija kaja praktično otkrila svijet virtuelizacije, VMware danas ima najviše korisnika u svijetu u ovoj oblasti. VMware je uveo pojam virtuelne mašine koja predstavlja softverski model ili apstrakciju hardvera kojeg kontroliše vSphere hypervisor ili “VMkernel”, pod komercijalnim nazivom ESXi, koji se izvršava na fizičkom serveru.

U virutelnoj arhitekturi, fizički hardver je apstrahovan u softverski model i svaka virtuelna mašina posjeduje svoj virtuelni hardver (CPU, RAM, HDD, NIC, CD/DVD, itd). Virtuelna mašina ne vidi fizički hardver niti sadrži drajvere za njega, već njegovu virtuelnu apstrakciju i virtuelne drajvere, što omogućava unifikaciju drajvera i rješava problem drajvera za različite komponentne hadrvera koji je bio prisutan u tradicionalnoj arhitekturi. VM vidi samo one resurse koje joj predstavi hypervisor, a kapaciteti tih resursa se podešavaju kroz vSphere client (broj CPU, količina RAM memorije, kapacitet hard diska, raspoložive periferije itd). Kapacitete i performanse resursa virtuelnih mašina kontroliše hypervisor tako što im dodijeljuje fizičke resurse host servera u kontrolisanim intervalima i rasporedu koji garantuje ravnomjernu ili prioritetnu potrošnju resursa, zavisno od konfiguracije sistema. Virtuelna mašina je osnovna komponentna virtuelne infrastrukture, odnosno virtuelni server na kome se izvršava tzv “guest” operativni sistemi (Windows Server, Linux, Unix itd).

VM model

VMware vSphere 6.7 je najnovija verzija ovog paketa koja je unaprijeđena dodatnim funkcionalnostima koje trasiraju put ka softverski definisanim data centrima. Najnovija funkcionalnost u verziji 6.7 je VSAN (Virtual SAN) koji omogućava da se diskovni resursi host servera iskoriste kao distribuirani dijeljeni storage pool, koji pruža visok nivo redundanse i zaštite podataka. Preduslova za kreiranje VSAN-a je da u svakom serveru postoji najmanje jedan SSD disk i najmanje jedan HDD disk, a poželjan odnos je da SDD diskovni prostor zauzima oko 10% ukupnog kapaciteta diskova po serveru i služi kao storidž keš. Ukupan disk prostor na nivou klastera servera se kroz VSAN agregira u zajednički dijeljeni storage pool i praktično predstavlja virtuelni storage vrhunskih performansi, uporedivih sa tradicionalnim skupim i komplikovanim storage rješenjima, za samo mali dio njihove cijene. S obzirom da agregaciju disk prostora vrši na nivou kernela – hypervisora, performanse su zagarantovane, s tim što je preporuka da komunikacija između servera bude na minimalno 10 Gbps po iSCSI protokolu. Ono što je karakteristično za VSAN jeste da on ne poznaje termine kao što su RAID i LUN, tako da se oni i ne koriste u ovom konceptu. VSAN funkcioniše na nivou polisa koje se definišu za svaku virtuelnu mašinu posebno nakon čega on dalje vodi računa o raspodjeli storage resursa. Ukoliko se promijene zahtjevi poslovnog okruženja, samo se dodaju nove polise i proces se dalje odvija automatski. Proširenje kapaciteta virtuelnog storidža se vrši prostim dodavanjem diskova u postojeće VSAN server ili dodavanjem novog servera u VSAN čime se njegovi diskovni resursi  automatski dodaju u VSAN. VSAN-om se upravlja kroz vSphere Web Client.

VSAN 2

Za informacije o cijenama i načinima licenciranja VMware paketa, molimo Vas da kontaktirate našu službu prodaje na telefon +382-20-662-616 ili email: prodaja@digit.me

Na vrh ↑