Home » Usluge » Održavanje sistema

Besprekorno funkcionisanje informacionog sistema, bez zastoja u radu, jedan je od ključnih faktora savremeno organizovane kompanije. Podaci o prometu, kupcima, dobavljačima, stanju lagera itd, su ključni za efikasno donošenje odluka. Samo one kompanije koje su iskusile probleme koje može da stvori zastoj u funkcionisanju informacionog sistema ili gubitak podataka, znaju koliko su podaci dobijeni na vrijeme dragocjen resurs i koliko je njihova pravovremena dostupnost bitna za poslovni sistem.

Najkritičniji resurs svakog informacionog sistema su svakako podaci u bazi podataka. Oni sadrže materijalnu, finansijsku, kadrovsku i svaku drugu istoriju rada kompanije. Zatim slijede komunikacioni resursi, koji su pogotovo za banke i servis provajdere od izuzetnog značaja. Banka ili provajder čiji su resursi nedostupni makar i kratko vrijeme, gube novac i teško stečen ugled kod svojih korisnika.

Danas je veoma teško obezbjediti stručne i sertifikovane informatičke kadrove sa bogatim praktičnim iskustvom. Čak i kad se nađu kvalitetni kadrovi, kompanije kojima informatika nije osnovna djelatnost, najčešće nemaju mogućnost im obezbjede permanentu edukaciju i dostup najnovijim tehnologijama. Zahvaljujući činjenici da su naši korisnici najveće crnogorske kompanije i institucije, koje periodično investiraju dosta novca u nove informacione i komunikacione tehnologije, naši stručnjaci imaju priliku da se svakodnevno srijeću sa ovim tehnologijama i rješavaju najsloženije probleme. To iskustvo prenose našim korisnicima kroz kvalitetnu tehničku podršku i održavanje sistema. Cijena koju za to plaća krajnji korisnik, uobičajeno je niža od cijene koju bi plaćao permanentnim ulaganjem u svoje kadrove.

Ključni faktori koji uslovljavaju uspješnost u ovoj oblasti su multidisciplinarnost i timski rad. Bilo da se radi o složenoj LAN/WAN mreži, storage sistemu ili o visoko raspoloživom (high-availability) klasteru sa RISC ili Itanium serverima, znanja koja su potrebna za efikasno održavanje ovakvog sistema se najčešće ne mogu naći u jednom čovjeku, već se o ovakvom sistemu mora starati čitav tim specijalizovanih profesionalaca.

Digit Montenegro obezbjeđuje održavanje informacionih sistema i kritičnih informatičkih resursa kroz Ugovore o održavanju. Kroz ovaj ugovor korisnik plaća paušalni mjesečni iznos u visini koja zavisi od veličine sistema, tipa opreme, zahtijevanog vremena odziva, vremena rješavanja problema i zahtijevanog vremena raspoloživosti tehničkog osoblja. Zavisno od želje korisnika, ugovor može da obuhvati sledeće oblasti:

  • Hardversko održavanje (HO)
  • Softversko održavanje (SO)
  • Preventivno Hardversko održavanje (PHO)
  • Preventivno Softversko održavanje (PSO)

Svi tipovi održavanja obezbjeđuju korisniku visok stepen sigurnosti. Ono što je kod svakog tipa održavanja veoma bitno je brzina odziva i raspoloživost tehničkog osoblja na poziv u slučaju problema. Odziv može biti i ispod jednog sata, sa raspoloživošću 24 časa dnevno.

Bitno je istaći da Ugovori o održavanju daju prioritet u odzivu na poziv i rješavanju problema korisnika koji imaju ovakve ugovore, u garantnom i vangarantnom roku. Bez obzira što je uređaj u garantnom roku, garancija sama po sebi ne garantuje popravku uređaja i vraćanje sistema u funkcionalno stanje u roku manjem od 45 dana, već samo napor da se uređaj što prije popravi i troškovi popravke idu na teret isporučioca, odnosno proizvođača. Zbog toga i postoje Ugovori o održavanju i u garantnom roku, da bi korisnicima koji su ih potpisali, garantovali popravku uređaja ili vraćanje sistema u funkcionalno stanje u ugovorenom roku.

Hardversko Održavanje (HO) predstavlja ugovorom definisanu aktivnost stručnih lica IZVRŠIOCA u cilju dijagnostike i popravke neispravnog uređaja. Hardversko održavanje podrazumijeva samo vraćanje uređaja u funkcionalno stanje hardvera, bez softverske konfiguracije uređaja. Ukoliko uređaj nije moguće popraviti u ugovorenom roku, IZVRŠILAC će privremeno zamijeniti neispravni uređaj, istim ili funkcionalno istim modelom, do popravke istog. Nakon popravke, IZVRŠILAC će zamijeniti privremeno instalirani uređaj popravljenim. Vraćanje softverske konfiguracije uređaja u stanje prije nastanka problema, spada u Softversko održavanje.

Softversko Održavanje (SO) predstavlja aktivnost stručnog lica IZVRŠIOCA na rješavanju problema KORISNIKA, koja ne povlači bilo kakve intervencije na hardveru, već isključivo aktivnosti na softverskom konfigurisanju uređaja i njegovom vraćanju u funkcionalno stanje prije nastanka kvara ili problema u radu.

Preventivno Hardversko Održavanje (PHO) predstavlja periodičnu ugovorom definisanu aktivnost stručnih lica IZVRŠIOCA u cilju prevencije nastanka kvarova i problema u radu uređaja. Preventivno hardversko održavanje obuhvata:

  • pregled verzije firmware-a uređaja,
  • otvaranje šasije / kućišta uređaja,
  • čišćenje unutrašnjosti uređaja (konektori, ventilatori, matična ploča, komponente, itd),
  • rasklapanje uređaja – demontažu kartica, modula, spojnih kablova i čišćenje njihovih kontakata
  • ponovno sklapanje i testiranje ispravnosti rada uređaja.

Preventivno Softversko Održavanje (PSO) predstavlja periodičnu ugovorom definisanu aktivnost stručnih lica IZVRŠIOCA u cilju prevencije nastanka problema u radu Sistemskog softvera. Generalno, ovaj vid aktivnosti obuhvata analizu stanja Sistemskog softvera (operativni sistem, mrežni servisi, directory servisi, e-mail softver, Proxy softver, Firewall softver, IDS, Access liste, Security polise, Network Management, antivirus i ostali tipovi instaliranog softvera, osim korisničkih aplikacija), analizu log fajlova, zauzetosti resursa, fajl sistema, particija, itd. i aktivnosti na vraćanju sistema u regularno stanje u slučaju uočenih problema u negovom radu.