Home » Reference » Privreda » Jugopetrol Kotor

Decenijama jedna od najvećih kompanija za promet naftnih derivata u bivšoj Jugoslaviji, Jugopetrol Kotor je uvijek bio sinonim za kvalitet i dobro poslovanje. U cilju unapređenja efikasnosti i prevazilaženja problema 2000. godine na starom sistemu, Jugopetrol je sa Digit Montenegrom potpisao ugovor o izgradnji novog informacionog sistema 1998. godine.

Poslovno softversko rješenje PoIS Digitove kompanije InfoSoft implementirano je tokom 1999. godine. Ovaj sistem je Jugopetrolu omogućio da na najefikasniji način integriše robne, materijalne i finansijske tokove i da nad njima ostvari punu kontrolu. Sistem se sastoji iz sledećih modula:

– Glavna knjiga
– Analitičko knjigovodstvo (sa Blagajničkim poslovanjem)
– Materijalno knjigovodstvo
– Pogonsko (troškovno) knjigovodstvo
– Robno knjigovodstvo (proizvodno/trgovinsko)
– Fakturisanje usluga
– Finansijska operativa sa virmanisanjem
– Obračun kamata
– Maloprodaja
– Osnovna sredstva
– Obračun zarada sa M4 obrascima
– Kadrovska evidencija
– Sitan inventar
– Poresko knjigovodstvo
– Plan i analiza

Tokom evolucije sistema koja i danas traje, Jugopetrol je sistem proširio na preko 30 benzinskih pumpi širom Crne Gore, uključujući 3 lokacije u Kotoru. Sistem je povezan preko 3COM ISDN rutera. Treba istaći da je Jugopetrol bio prva kompanija u Crnoj Gori koja je počela koristiti ISDN tehnologiju za povezivanje udaljenih lokacija. Prva generacija aktivnih mrežnih komponeneti koja je bila zasnovana na D-Link uređajima, nakon par godina je zamijenjena kvalitetnijim i performantnijim 3COM komponentama i centralnim L3 4005 svičem.

Nakon privatizacije od strane grčke kompanije Hellenic Petroleum, novi menadžment je donio odluku da zadrži postojeće softversko rješenje PoIS, što je bila još jedna potvrda kvaliteta izvedenog projekta, imajući u vidu da je SAP kompanijski standard u Hellenic-u.