Home » Edukacija » ECDL

ECDL (European Computer Driving License) sertifikat je dokaz kompjuterske pismenosti i poznavanja rada na računaru, priznat svuda u svijetu.

ECDL je međunarodno priznat program sertifikacije opšteg informatičkog znanja i kompjuterskih vještina koji se trenutno primjenjuje u 148 zemalja svijeta, sa preko 12 miliona učesnika. Prevashodni cilj ECDL programa je da poveća nivo osnovnog znanja o Informacionim Tehnologijama (IT) i verifikuje sposobnost korišćenja računara na globalnoj osnovi, uz jedan međunarodno priznat proces sertifikacije.

Odobren od strane mnogih Vlada, naučnih institucija i najvećih kompanija u Evropi i svijetu, ECDL je postao vodeći formalni sistem za informatičku edukaciju, veoma tražen od strane učenika, studenata, radnika, poslodavaca i javnosti uopšte. Dostizanje ove kvalifikacije se sve više usvaja kao standard na osnovu koga poslodavci procjenjuju sposobnost korišćenja računara trenutnog i potencijalnog osoblja i na osnovu koga zaposleni mogu uvećati svoje šanse u karijeri, a nezaposleni uvećati šanse za zapošljavanje. Sa aspekta obrazovanja ECDL program, naročito u Evropi, procijenjen je i odobren od strane mnogih vlada kao okvirni program za razvoj informacione tehnologije (IT) u školama. Taj program je usvojen sa ciljem da pripremi školsku djecu za uključivanje u Informaciono društvo.

ECDL sertifikat povećava šanse da sačuvate svoje radno mjesto. U uslovima ulaska stranog kapitala u Crnu Goru i privatizacije domaćih kompanija, strani vlasnici kapitala od zaposlenih sve više traže posjedovanje međunarodnog sertifikata o poznavanju rada na računaru. Neki fakulteti u EU već traže ECDL sertifkat kao uslov za upis. ECDL sertifikat stečen u saradnji sa kompanijom Digit Montenegro je sertifikat koji će Vam povećati sigurnost zadržavanja svog radnog mjesta i omogućiti veće šanse za upis na željeni fakultet.

ECDL sertifikat povećava produktivnost zaposlenih. Istraživanja su pokazala da informatička nepismenost uzrokuje znatne gubitke koji su nazvani „skriveni troškovi informatičke tehnologije“. Zaposleni koji ne vlada osnovnim znanjima korišćenja računara, svakodnevno troši svoje i vrijeme svojih kolega na rješavanje trivijalnih problema vezanih za rad sa računarom.

ECDL sertifikat je praktično provjeren način vraćanja investicije u informacione tehnologije. Ogromna sredstva se troše na kupovinu računara sa namjerom da zaposleni svoj posao obavljaju brže i efikasnije. Međutim, informatičkom obrazovanju zaposlenih ne poklanja se dovoljna pažnja. Praksa je pokazala da kompanije koje plaćaju svojim zaposlenima računarske kurseve, veoma rijetko traže verifikaciju stečenog znanja, pa je učinak takve edukacije pod znakom pitanja. Sprovedena istraživanja su pokazala da 70-80% vremena utrošenog na rješavanje problema u radu sa računarima može biti ušteđeno primjenom ECDL-a, jer taj nastavni program obuhvata softverske programe koji se najcešce koriste u svakodnevnom radu. U savremeno opremljenim, kompjuterizovanim učionicama kompanije Digit Montenegro, polaznike obučavaju i testiraju sertifikovani predavači po ECDL programu sastavljenom od sedam modula:

MODUL 1 – Osnove informacionih tehnologija obrađuje osnovna znanja o informacionim tehnologijama kao što su: sastavni dijelovi računara, hardver, softver, razumijevanje pojmova kao što su memorija i čuvanje podataka. Govori se o korišćenju informacionih mreža kao i značaju upotrebe softverskih aplikacija u svakodnevnom životu. Obuhvaćeni su osnovni problemi koje mogu imati korisnici, sa zdravstvenog i sigurnosnog aspekta, kao i oni koji se odnose na okolinu, a povezani su sa korišćenjem računara. Na kraju se obrađuju osnovne informacije o zaštiti podataka od neovlašćenog pristupa i polaznici se informišu o postojanju zakonske regulative na tom području.

MODUL 2 – Korišćenje računara i upravljanje datotekama obrađuje korišćenje osnovnih funkcija personalnog računara i njegovog operativnog sistema. Uči se prilagođavanje osnovnih postavki na računaru, help funkcije, zatim kako prekinuti rad aplikacije ukoliko dođe do zastoja u radu računara, kako raditi unutar radne površine – desktopa, rad sa ikonama i prozorima, kako organizovati datoteke i direktorijume, kako kopirati, premještati, brisati, kompresovati i dekompresovati datoteke i direktorijume. Obrađuju se osnove računarskih virusa i korišćenja anti-virus softvera, kao i ugrađenih alata za obradu teksta. U ovom modulu se obrađuje operativni sistem Microsoft Windows 7.

MODUL 3 – Obrada teksta obrađuje korišćenje aplikacija za obradu teksta na računaru. Uči se: kreiranje, formatiranje i priprema manjih dokumenata za distribuciju, zatim kopiranje i premještati teksta unutar dokumenta i između dokumenata. Obrađuju se kreiranje tabela, slika i crteža unutar dokumenta, kao i alata za cirkularna pisma. U ovom modulu obrađuje se Microsoft Office Word 2010.

MODUL 4 – Tabelarne kalkulacije obrađuje osnove tabelarnih kalkulacija i korišćenje aplikacije za tabelarne kalkulacije na računaru. Uči se kreiranje, formatiranje, izmjena i korišćenje radnih listova i radnih knjiga ograničenog obima, kao i njihova distribucija. Obuhvaćena je primjena standardnih matematičkih i logičkih formula, uz upotrebu osnovnih formula i funkcija, kao i kreiranje i oblikovanje dijagrama i grafikona. U ovom modulu obrađuje se Microsoft Office Excel 2010.

MODUL 5 – Korišćenje baza podataka obrađuje osnovne pojmove o bazama podataka i njihovom korišćenju na računaru. Uči se kreiranje i izmjene u tabelama, upitima, obrascima i izvještajima, kao i priprema izlaznih podatke spremnih za distribuciju. Obuhvaćeno je povezivanje tabela i upravljanje informacijama iz baze podataka koristeći upite i funkcije za sortiranje raspoložive u aplikaciji. U ovom modulu obrađuje se Microsoft Office Access 2010.

MODUL 6 – Prezentacije obrađuje korišćenje prezentacijskih alata na računaru, kroz osnovne operacija kao što su: kreiranje, formatiranje, izmjena i priprema prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz sadržaja. Uči se umnožavanje i premještanje teksta, slika, crteža i grafikona unutar prezentacije i između različitih prezentacija, kao i osnovne operacije sa slikama, grafikonima i nacrtanim objektima, uz korišćenje različitih prezentacijskih efekata. U ovom modulu obrađuje se Microsoft Office PowerPoint 2010.

MODUL 7 – Internet i komunikacije je podijeljen je na dva dijela. U prvom dijelu – Informacije – obrađuju se osnovni pojmovi o Internetu, kao i sigurnosni aspekti vezani za njegovo korišćenje, pretraživanje Interneta, bilježenje rezultata pretraživanja i štampanje Internet stranica i rezultata pretraživanja. U drugom dijelu – Komunikacija – obrađuje se korišćenje elektronske pošte, kao i sigurnosni aspekte njenog korišćenja. Uči se osnovna konfiguracija programa za elektronsku poštu, slanje i prijem poruka, dodavanje datoteka porukama, kao i organizacija i upravljanje direktorijumima sa porukama u okviru programa za elektronsku poštu. U ovom modulu obrađuju se Microsoft Internet Explorer i Microsoft Office Outlook 2010.

Sticanje ECDL sertifikata moguće je isključivo u ovlašćenim ECDL testnim centrima kao što je naš. Ispitni materijal, kreiran od strane ECDL Fondacije u saradnji sa velikim brojem stručnjaka iz cijelog svijeta, je identičan u svim zemljama.

Prilikom registracije kandidat kupuje odgovarajući ECDL indeks. Cijene indeksa su standardizovane:

  • ECDL Start (polaganje 4 modula) –  30 evra
  • ECDL Core (polaganje 7 modula) –   37 evra
  • ECDL polaganje jednog modula – 10 evra
  • ECDL Napredni (polaganje jednog naprednog modula) – 40 evra

Digit Montenegro organizuje kurseve za svih sedam modula. Za informacije o cijenama i ostalim uslovima kontktirajte službu prodaje.

Više informacija o ECDL programu možete pronaći na adresi www.ecdl.rs

Na vrh ↑