Home » Usluge » Implementacija rješenja

Implementacija informatičkih rješenja predstavlja najsloženiji dio naše djelatnosti. Pod implementacijom se podrazumijeva aktivan rad na uvođenju nove informacione ili komunikacione tehnologije na lokaciji korisnika. Ova aktivnost može trajati od nekoliko dana, do nekoliko mjeseci, zavisno od složenosti projekta. Rješenja koja se implementiraju mogu biti iz različitih oblasti, sa različitim stepenom integracije i dužinom trajanja. Neka od specifičnih rješenja koja implementiramo su:

– uvođenje poslovnog softvera,
– rješenja za IP telefoniju i videokonferensing,
– postavljanje security arhitekture,
– implementacija storage rješenja,
– izgradnja mrežne infrastrukture,
– postavljanje komunikacionih linkova, itd

Ono što je zajedničko za svaki vid implementacije, je da mora biti pažljivo isplanirana, sa definisanim rokovima, budžetom, ljudskim i materijalnim resursima i praćena alatima za Project Management. Za upravljanje projektima i implementaciju rješenja mi koristimo u praksi provjeren alat Microsoft Project. Svaki projekat se prije početka implementacije pažljivo planira i unose se ključni parametri neophodni za uspješno praćenje projekta. Projekat se prvo razrađuje na papiru i dekomponuje na elementarne aktivnosti, a zatim prenosi u MS Project. Cilj je da se projekat završi u ugovorenom roku i u okviru planiranog budžeta, jer jedino na taj način će sve strane uključene u projekat smatrati da su ostvarile uspjeh.  Kod implementacije rješenja posebnu pažnju posvećujemo prikupljanju informacija o tome šta korisnik želi, sa kojim budžetom raspolaže i koje vremenski rokovi su mu prihvatljivi. Analiza korisničkih zahtjeva i njihovo pravilno razumijevanje su ključni za realizaciju svakog projekta. Ako zahtjevi korisnika nijesu shvaćeni na pravi način, onda je mala vjerovatnoća da projekat bude uspješno završen i korisnik zadovoljan. Čest je slučaj da upravo zbog pogrešno shvaćenih želja i potreba korisnika, višemilionski projekti propadaju. Stoga mi ovoj fazi posvećujemo najviše vremena i trudimo se da korisnicima pomognemo da na pravi način artikulišu svoje želje i potrebe po pitanju implementacije novih ICT rješenja. Mnogi do sada uspješno realizovani projekti su potvrda da smo i mi i naši korisnici na pravom putu.